? שער יוסף שער יוסף

 

על שם החיד"א זיע"א

 

אתר פרטי שייך לרב יוסף שני private website of Rav Yosef Shani
 

Email: jo.shabtai@gmail.com


את ספריו של הרב שני ניתן לרכוש באתר של הרב משה ארמוני
 http://store.armoni.info

טלפון: 02-5868041


ברוך הבא אורח English    עברית


חיפוש באתרהודעה חשובה

כל הספרים שבאתר זה, הזכויות שמורות
אסור להעתיק מהם לצורך מסחר
מותר להעתיק קטעים לצורך פרטי בלבד


פרשת כי תבא התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  331 צפיות
זמן הגאולה בימינו אחישנה ובעתה- האתרוגים בימינו שאינם תימנים הם בחזקת מורכבים ולכתחילה לא יוצאים בהם ידי חובה ומי שאין לו אתרוג תימני יטול אתרוג אחר בלי ברכה. גם האתרוגים התימניים יש בהם הרבה מורכבים וצריך לקחת רק עם השגחה ופקוח קפדני


חכמי תימן בדור האחרון - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א-  226 צפיות
חכמי תימן, רבי שלמה טביב, והגויה- רבי עמרם רצון- רבי יעיש חדד והאריה- רבי מרדכי שרעבי - רבי אברהם חשב ותחיית המתים-- רבי יצחק גברא זצ"ל זיע"א הצדיק פועל הישועות ממושב עגור , תולדותיו, ומופתיו.-אודות השכינה בטבריה


פרשת כי תצא התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  112 צפיות
פרשת כי תצא התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א


פרשת שופטים התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  141 צפיות
סוד מגן דוד


פרשת ראה והפטרת עקב - הרב יוסף שני שליט"א-  114 צפיות
סודות השבת -למה נצטווינו לשמור שבת- למה חג הפסח נקרא בתורה שבת-ענין צל הגלות וקץ הגאולה בימינו- חכמת כף היד


מסע נפש - הרב יוסף שני שליט"א-  232 צפיות
כל עניין מסע נפש, מהותו ודרגותיו-ספורי הנשר ויציאות ללא נשר- קטע ממסע נפש מתועד, בו האדם שיצא מהגוף צפה בעבר,וראה את מעשה המרגלים ושוחח עמהם. ונכנס לתוך בית המקדש השלישי העומד מוכן בשמי כדור הארץ מעל הר הבית


פרשת ואתחנן התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  111 צפיות
פרשת ואתחנן התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א


הלכות אבילות על פי הקבלה חלק א - הרב יוסף שני שליט"א-  105 צפיות
סוד הצלם אלקים שבאדם - האדם הוא בסוד ספר תורה- ענין שבעה הקרובים- הלכות קריעה- מלוי בריבית לא קמים בתחיית המתים


פרשת דברים התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  120 צפיות
עניין צדדי העולם-השפעת החפצים בבית על בני הבית- סוד ים סוף ומרה- סוד מעבר ישראל בקריעת ים סוף- ענין שבעת "ימים ונהרות" שמקיפים את ארץ ישראל, והנזק לשכינה מייבוש ים החולה-צמח שרביטן מצוי הוא תרופה לכמה מחלות כולל סרטן.


פרשת מטות התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  117 צפיות
סוד הגעלת כלים וטבילת כלים-הסיבה שכעס משה על שהחיו כל נקב למה קרא למקוה בשמות שונים- ענין חפצי האדם והתקשרותם בנפשו-ענין טומאת הרגליים-חומרת כיסוי הרגל לאשה-עניין טעמי המקרא-ענין צאנו של יתרו שרעה משה לבנות מדיין.


פרשת פנחס התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  103 צפיות
סוד בני מדין-סוד צאן יתרו- פינחס וזמרי שניהם מזרע דינה שבאה בגלגול כזבי-סיד הנחלות- מעשה החזון איש והשמן-מעשה רבי שבתי כורך ספרים


פרשת בלק התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  119 צפיות
סוד ההשקפה - סוד השיטים - שני ורידי הצוואר הם בחינת ראש הפסגה וראש הפעור- סוד אדם נידון בכל יום- מגלה למה היתה השואה ואיפה היה השם בשואה - אותו ששמר על ברכת המזון שהגיע לאושביץ- הבחורה למשפחת בקרמן ונסיון השבת-האקדח והכדור- ביאת המשיח והמלחמה בתדמור


פרשת חקת התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  107 צפיות
פרשת חקת התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א


פרקי אבות על פי הקבלה חלק 4 - הרב יוסף שני שליט"א-  116 צפיות
ביאור משניות במסכת אבות ובמסכת חגיגה על פי הקבלה-סוד מקבלי התורה-איך מגיעים לשלום בית אמיתי


פרשת קרח התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  109 צפיות
נזק השגרה-כשאדם חוטא נאחזת בו קליפת נוגה ומאבד את שיקול הדעת- ענין גלות השכינה-מצות זרוע לחיים וקיבה וסודה- סדר מצות מעשר-חשש פירות ערלה- מעולם לא נשאל ולא התיר הרב יוסף חיים בעל הבן איש חי את קיצוץ הזקן, הוא נשאל רק על גזירת שיער הערוה בלבד, והתיר לקצץ חלק מאורכו


פרשת שלח לך התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  103 צפיות
פרשת שלח לך התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א


כל האמת על הנצרות חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א-  112 צפיות
ויכוחי היהודים עם חכמי הנוצרים-הירונימוס וטעויותיו- עלמה איננה בתולה-רק חולי נפש יכולים לומר שהנביא מבשר למלך מה יהיה בעוד שנה ונותן לו סימן על כך במה שיהיה בעוד מאות שנים-ברית חדשה אינה תורה חדשה- פירוש הפסוקים בישעיהו פרק נ"ג.


כל האמת על הנצרות חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א-  135 צפיות
המקורות על ישו בתלמוד--היה רק ישו אחד שנהרג בשנת 64 לפני הספירה- ישו עבד את העבודה זרה מרקוליס כדי למשוך כוחות ריפוי של רייקי-הרייקי פועל מכח עבודה זרה זו ולכן אסור להתרפא על ידה- מיסד הנצרות היה יהודי שהמציא את הברית החדשה וכמעט כל הדמויות שבה כחיקוי למיתולוגיה של בודהא--הברית החדשה מלאה בלבולים וסתירות בכל האמור בה כולל תאריך לידתו של ישו- גם לפי הברית החדשה הספירה למנינם אינה קשורה ללידת ישו.


פרקי אבות על פי הקבלה חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א-  109 צפיות
פרקי אבות על פי הקבלה חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א


מי יזכה לראות בביאת המשיח - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א -  233 צפיות
מי יזכה לראות בביאת המשיח - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א


מי יזכה לראות בביאת המשיח - חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א -  143 צפיות
סוד העירום שנודע לאדם וחוה - ההבדל בין יצר הרע לבין תאוות הגבר לאשה - הסיפור עם ר' אליהו לופיאן ועיני הבחור - סוד ההנאה הרוחנית מהאוכל והזווג - עניין חמשה חסדים וחמש גבורות - סוד טעמי המאכלים - סוד הערוה -מעשה בגננת המראה את השפעת התמונה על חינוך הילדים -כל הפאות בנוסף להכשלת הרבים יש בהן איסור עבודה זרה.


סוד יציאת מצרים 2 השכל והדימיון - הרב יוסף שני שליט"א -  147 צפיות
השכל יצר הטוב והדמיון יצר הרע -ההבדל בין מי מרה למי הצור - חטא העגל בגלל דמיון-סיבות המריבות והגירושין בין בני זוג -איך מחליטים על בן זוג או בת זוג -למה לא הניחו תפילין במדבר -סוד האצבעות וצפרניים - ענין הצל שלפני הגאולה.


סוד יציאת מצרים 2 השכל והדימיון - הרב יוסף שני שליט"א -  117 צפיות
השכל יצר הטוב והדמיון יצר הרע -ההבדל בין מי מרה למי הצור - חטא העגל בגלל דמיון-סיבות המריבות והגירושין בין בני זוג -איך מחליטים על בן זוג או בת זוג -למה לא הניחו תפילין במדבר -סוד האצבעות וצפרניים - ענין הצל שלפני הגאולה.


סוד יציאת מצרים 1 קשר המוח והלב - הרב יוסף שני שליט"א -  124 צפיות
סוד יציאת מצרים 1 קשר המוח והלב - הרב יוסף שני שליט"א


שבת הגדול - הרב יוסף שני שליט"א-  126 צפיות
רפואה להרבה מחלות כולל סרטן -סוד שבת גדול ושבת קטן -סוד השבת - סוד סעודות שבת וסעודה רביעית - כיצד יתגלה המשיח והיכן - בגלל שלא שמרו שבת ראשונה כולם נפלו בחטא העגל - הלכות הטמנה ועשיית קפה וטה ופתיחת בקבוקים ומארזים בשבת.


סוד חודש ניסן וסוד קמחא דפסחא - הרב יוסף שני שליט"א -  116 צפיות
איך ישחט השם את מלאך המות -העולם נברא בניסן -ביאור הגמרא במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע מתי נברא העולם -למה יצחק נולד בפסח - קצת הלכות צדקה - קצת הלכות צוואה -ענין מעשר כספים והבטחת עשר כדי שתתעשר שאינה שייכת בימינו -התשובה לא קשורה לתיקונים והשב בלי לעשות תיקונים נקרא צדיק - התיקונים הם כדי לנקות הנפש בלי לסבול יסורים.


ניצוצות ומחאה חלק 4 - הרב יוסף שני שליט"א -  148 צפיות
חומר איסור "קרי" הוא גם במי שרואה מחמת שאכל בלילה יותר מדאי או מאכלים המעוררים לזה או מחמת שישן על גבו. - תשובה מכפרת על הכל - מה קורה כשאדם מת באמת ולא מוות קליני בלבד - גם אשה שאינה בתולה בגלל שנבעלה באיסור, לאחר תשובתה כבודה גדול ויכולה להגיע אפילו לנבואה - הסיבה לחובת כיסוי ראש לאשה על פי הקבלה -מעשה באדם שברגע שנתן צדקה בנו ניצל ממות בתאונה.


סודות תענית אסתר ופורים - הרב יוסף שני שליט"א -  120 צפיות
סודות תענית אסתר ופורים - הרב יוסף שני שליט"א


ודע מה שתשיב חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א -  111 צפיות
ודע מה שתשיב חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א


אל תאמין בעצמך עד יום מותך - הרב יוסף שני שליט"א -  148 צפיות
איך אדם הראשון חטא בעץ הדעת כשאור שבעת הימים עוד האיר- מספר הכוכבים ביקום כמספר תאי המח באדם= דור הפלגה רצו לבנות במגדל לבנים כמספר הכוכבים ביקום

298 כתבות (10 עמודים, 30 לעמוד)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


זמן טעינת הדף: 0.13 שניות