? שער יוסף שער יוסף

 

על שם החיד"א זיע"א

 

אתר פרטי שייך לרב יוסף שני private website of Rav Yosef Shani
 

Email: jo.shabtai@gmail.com


את ספריו של הרב שני ניתן לרכוש באתר של הרב משה ארמוני
 http://store.armoni.info

טלפון: 02-5868041


ברוך הבא אורח English    עברית


חיפוש באתרהודעה חשובה

כל הספרים שבאתר זה, הזכויות שמורות
אסור להעתיק מהם לצורך מסחר
מותר להעתיק קטעים לצורך פרטי בלבד


מי יזכה לראות בביאת המשיח - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א -  99 צפיות
מי יזכה לראות בביאת המשיח - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א


מי יזכה לראות בביאת המשיח - חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א -  47 צפיות
סוד העירום שנודע לאדם וחוה - ההבדל בין יצר הרע לבין תאוות הגבר לאשה - הסיפור עם ר' אליהו לופיאן ועיני הבחור - סוד ההנאה הרוחנית מהאוכל והזווג - עניין חמשה חסדים וחמש גבורות - סוד טעמי המאכלים - סוד הערוה -מעשה בגננת המראה את השפעת התמונה על חינוך הילדים -כל הפאות בנוסף להכשלת הרבים יש בהן איסור עבודה זרה.


סוד יציאת מצרים 2 השכל והדימיון - הרב יוסף שני שליט"א -  53 צפיות
השכל יצר הטוב והדמיון יצר הרע -ההבדל בין מי מרה למי הצור - חטא העגל בגלל דמיון-סיבות המריבות והגירושין בין בני זוג -איך מחליטים על בן זוג או בת זוג -למה לא הניחו תפילין במדבר -סוד האצבעות וצפרניים - ענין הצל שלפני הגאולה.


סוד יציאת מצרים 2 השכל והדימיון - הרב יוסף שני שליט"א -  30 צפיות
השכל יצר הטוב והדמיון יצר הרע -ההבדל בין מי מרה למי הצור - חטא העגל בגלל דמיון-סיבות המריבות והגירושין בין בני זוג -איך מחליטים על בן זוג או בת זוג -למה לא הניחו תפילין במדבר -סוד האצבעות וצפרניים - ענין הצל שלפני הגאולה.


סוד יציאת מצרים 1 קשר המוח והלב - הרב יוסף שני שליט"א -  38 צפיות
סוד יציאת מצרים 1 קשר המוח והלב - הרב יוסף שני שליט"א


שבת הגדול - הרב יוסף שני שליט"א-  36 צפיות
רפואה להרבה מחלות כולל סרטן -סוד שבת גדול ושבת קטן -סוד השבת - סוד סעודות שבת וסעודה רביעית - כיצד יתגלה המשיח והיכן - בגלל שלא שמרו שבת ראשונה כולם נפלו בחטא העגל - הלכות הטמנה ועשיית קפה וטה ופתיחת בקבוקים ומארזים בשבת.


סוד חודש ניסן וסוד קמחא דפסחא - הרב יוסף שני שליט"א -  27 צפיות
איך ישחט השם את מלאך המות -העולם נברא בניסן -ביאור הגמרא במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע מתי נברא העולם -למה יצחק נולד בפסח - קצת הלכות צדקה - קצת הלכות צוואה -ענין מעשר כספים והבטחת עשר כדי שתתעשר שאינה שייכת בימינו -התשובה לא קשורה לתיקונים והשב בלי לעשות תיקונים נקרא צדיק - התיקונים הם כדי לנקות הנפש בלי לסבול יסורים.


ניצוצות ומחאה חלק 4 - הרב יוסף שני שליט"א -  27 צפיות
חומר איסור "קרי" הוא גם במי שרואה מחמת שאכל בלילה יותר מדאי או מאכלים המעוררים לזה או מחמת שישן על גבו. - תשובה מכפרת על הכל - מה קורה כשאדם מת באמת ולא מוות קליני בלבד - גם אשה שאינה בתולה בגלל שנבעלה באיסור, לאחר תשובתה כבודה גדול ויכולה להגיע אפילו לנבואה - הסיבה לחובת כיסוי ראש לאשה על פי הקבלה -מעשה באדם שברגע שנתן צדקה בנו ניצל ממות בתאונה.


סודות תענית אסתר ופורים - הרב יוסף שני שליט"א -  31 צפיות
סודות תענית אסתר ופורים - הרב יוסף שני שליט"א


ודע מה שתשיב חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א -  31 צפיות
ודע מה שתשיב חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א


אל תאמין בעצמך עד יום מותך - הרב יוסף שני שליט"א -  27 צפיות
איך אדם הראשון חטא בעץ הדעת כשאור שבעת הימים עוד האיר- מספר הכוכבים ביקום כמספר תאי המח באדם= דור הפלגה רצו לבנות במגדל לבנים כמספר הכוכבים ביקום


ודע מה שתשיב חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א -  36 צפיות
ודע מה שתשיב חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א


הלכות מזוזה - הרב יוסף שני שליט"א -  32 צפיות
הלכות מזוזה - הרב יוסף שני שליט"א


גדולי ישראל לדורותם 7 - הרש''ש זיע"א - הרב יוסף שני שליט"א -  36 צפיות
הנסיון עם הגויה ועלייתו לארץ ישראל -הרש"ש ותלמידו שבתו בגן עדן עם המשיח - הנסיון להבאת המשיח עד ליל הסדר -נשמות האנוסים ביריחו ותיקונם על ידי הרש"ש -הרש"ש חלץ נעליו והנעילם לעניה העוורת ואת צעיפו הלביש לקטנה המנהיגה אותה. - הוציא דיבוק בכח התפילה- האבטיח שנשדד על ידי הערבי -איים על המושל התורכי והציל את היהודים -ביטל את המס של הלוויות -ביטל הגזירה ע"י שריפא את בת המושל -שיטת הרש"ש בקבלה - מותר לקרא תהילים בלילה לאחר חצות - האבל מניח תפילין של ר"ת בימי אבלו - שאין לעיין בספרי הקבלה פרט לכתבי האר"י שנסדרו על ידי רבי חיים ויטאל בלבד -בענין ספר חמדת ימים -אין לומר ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת -להקפיד שסעודת יום שבת תהיה כולה לפני חצות יום ולפחות שיאכל כביצה לחם לפני חצות - לומר ק"ש שעל המיטה לפני חצות לילה -אילת היא חוץ לארץ וחייבים לעשות שני ימים טובים של גלויות.


ניצוצות והשגחה חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א -  33 צפיות
ערך הניצוצות באדם ושהם בבחינת עובר ושב -למה קרן עור פני משה - חטא קין היה רק במחשבה -הבחירה והמעשה - הצדיק הקדוש רבי עמרם בלויא והגיורת - שמאי הזקן ורבי עמרם -ענין מכירת יוסף ועשרת הרוגי מלוכה -שמות הקודש ועניינם ובפרט שמות מ"ב וע"ב שהם בסוד החומר ואנטי חומר -השם שבו הרג משה את המצרי -עניין שמות האדם ובעלי החיים -כמה מסודות שמות הקודש שבמגילת אסתר - המעשה עם העשיר שהבין שהשם הוא הבעל הבית של העולם.


ימי השובבים וסדר תיקונם חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א -  31 צפיות
סוד הסתכלות השם בתורה בבריאת העולם- ענין חדשי הקיץ והחורף ושנה מעוברת- מדוע דוחים את פורים לאדר שני- היכן נמצאת שורש נשמת האדם בגוף- כל אדם נידון לפי מקום שרש נשמתו בגוף- סוד פרח מטה אהרן- סוד השקד והאגוז- ענין אלישע בן אבויה והזמר היווני- הבדל בין פגם חילול שבת לשאר העוונות- סוד חותמו של השם אמת.


הספר ברית אברהם-  121 צפיות
הספר ברית אברהם


ימי השובבים וסדר תיקונם חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א-  394 צפיות
ביאור דברי האר"י בשער רוח הקודש בענין השובבים-סוד סדר הפרשיות וחלוקתם במשך השנה-סוד התלמוד הבבלי והסיבה שהלכה כתלמוד בבלי-עניין המזלות וכוכבי הלכת ובפרט של חדשי טבת ושבט- סוד כוכב שבתאי ויום השבת בסוד הכתוב "תוהו ובהו וחושך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת-סוד האב המוליד את הבת-סוד העקרב וחטא זרע לבטלה-סוד חנוכה ופורים בחדשים כסלו ואדר שכוכבם "צדק".-סוד הזווג של אדם וחוה מבחינת הכוכבים והמזלות-סדר התעניות בשובבים לגבי רציפותם


ניצוצות והשגחה חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א-  214 צפיות
ביאור עניין הנמכת אדם הראשון- סוד הטומאה והטהרה שבדומם צומח וחי-ענין בעלי החיים הטהורים והטמאים-ענין השור החמור והכלב- ביאור הגמ' על פטירת דוד המלך, והכלבים הרעבים.-ביאור הכתוב "זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד".-ביאור הכתוב "הפח נשבר ואנחנו נמלטנו".- ביאור הגמ' "כל בית שנשפך בו יין סימן ברכה"


ניצוצות והשגחה חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א-  219 צפיות
סוגי נפש האדם- סוגי הכשפים- הניצוצות באוכל- מעשה בבעל שם טוב והבן המאומץ


נובלות חכמה חלק 7 - הרב יוסף שני שליט"א-  217 צפיות
סוד ה' אחד- חומר איסור הכניסה להר הבית- הסיפור האמיתי של יוסף דלא ריינא- הסיבה הרוחנית לגירוש ספרד- המשולש של הנשק האחרון של השטן לעכב את הגאולה


נובלות חכמה חלק 6 - הרב יוסף שני שליט"א-  197 צפיות
מציאות הבורא בעולם כמציאות הנשמה בגוף. - סגולה חשובה להחזיר בתשובה אפילו מי שנפל עם גוי או גויה.


חנוכה חלק ד ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  167 צפיות
המשך ביאור הגמ' על פי הקבלה.- סוד הגמל וטומאתו - ענין שבתאי צבי שר"י.


חנוכה חלק ג ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  159 צפיות
המשך ביאור הגמרא על פי הקבלה.- הסגולות שאפשר לעשות בזמן הדלקת הנרות


חנוכה חלק ב ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  176 צפיות
סוד תאריך הגאולה העתידה- שם "נפש" וענין השפן שהוא הפוכו.- סוד אנטיגנוס איש סוכו ודבריו בפרקי אבות וצדוק ובייתוס תלמידיו.- הסיבה לשואה בשנים תרצ"ה-תש"ה.-הגאולה קשורה למלחמות בתדמור ובחלב.- סוד חנה ושבעת בניה והקשרם לשמונת נרות חנוכה.- חנה באה לתקן חטא נידה בצער קשה שכזה


חנוכה חלק א ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  160 צפיות
פירוש הגמ' מס' שבת עניין חנוכה לפי הקבלה. סוד נרות חנוכה, סוד קפיצת הדרך של אבותינו הקדושים אברהם ויעקב. המעשה עם הרמא והחתן והכלה שנבלעו באדמה. המעשה עם קברו של הפלא יועץ זיע"א.


עניין ארבע מיתות בית דין ועונש הכרת - הרב יוסף שני שליט"א-  196 צפיות
עניין ארבע מיתות בית דין ועונש הכרת - הרב יוסף שני שליט"א


פרשת חיי שרה ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  170 צפיות
פרשת חיי שרה על פי הקבלה


הלכות השולחן ערוך לפי הקבלה - אורח חיים 8 - הרב יוסף שני שליט"א-  171 צפיות
הלכות ציצית - חלק א ענין התכלת בימינו. מעשיות עם רבי חיים פלאצ'י זיע"א -מעשה עם הרב פייבוס והרקדניות הפיליפיניות- חובה לבטל את השגעון והרמאות של טקסי הפרשת חלה.


נובלות חכמה חלק 5 - הרב יוסף שני שליט"א-  173 צפיות
נובלות חכמה חלק 5 - הרב יוסף שני שליט"א

279 כתבות (10 עמודים, 30 לעמוד)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


זמן טעינת הדף: 0.14 שניות